Política de privacitat i protecció de dades.

1-TITULARITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) l’informem que les dades personals comunicades a STANDING CARS SL, seran incorporades a una Base de Dades titularitat  de STANDING CARS SL, amb NIF B61655510 i domicili a Gran Via Carles II, 84, 3r, 08028 de Barcelona i correu electrònic standingcars@standingcars.com.

 

2-CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de STANDING CARS SL podrà dirigir-se al correu electrònic standingcars@standingcars.com.

 

3-DADES PERSONALS

CLIENTS:

STANDING CARS SL recaptarà les següents dades aportades per l’interessat:

Dades: atenció de consultes, pressupostos i/o reserves rebudes per qualsevol mitjà de STANDING CARS SL, així com el manteniment de relacions comercials. Dades recaptades: Nom, telèfon, adreça, email i consulta.

Finalitat: Contestar a les consultes, pressupostos i/o reserves rebudes que l’interessat hagi realitzat a STANDING CARS SL, així com establir i mantenir relacions comercials i les obligacions legals que se’n derivin.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i una vegada suprimits es conservaran per un període màxim de 6 anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: Sobre la base de la prestació del consentiment a STANDING CARS SL estan legitimades per tractar les dades que l’interessat aporta mitjançant el formulari de contacte, pressupost, reserva on-line o per correu electrònic i conforme a l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

 

CURRICULUMS CV: 

STANDING CARS SL recaptarà les següents dades aportades per l’interessat, enviament del Curriculum a través de qualsevol mitjà.

Dades recaptades: àrea professional, nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació.

Finalitat: gestió de la candidatura de l’Interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants d’acord al seu perfil professional que puguin sorgir a futur dins de les activitats de STANDING CARS SL

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball o fins que ens sol·liciti la supressió d’aquests. Es conservaran per tant durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada es podran conservar per un període de sis anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: prestació del consentiment de l’Interessat.

 

4-EXERCICI DE DRETS

L’interessat té reconeguts els seus drets i podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit),oposició, dret a la portabilitat i/o dret a la limitació del tractament de les seves dades per escrit a standingcars@standingcars.com, tal i com estableix el RGPD 2016/679.

 

5-MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

STANDING CARS SL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

 

6-DADES FACILITADES

Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la Pàgina Web són els estrictament necessaris per atendre a la seva sol·licitud, els quals l’Interessat comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Amb la finalitat de mantenir les seves dades personals actualitzades, ha d’informar-nos de qualsevol canvi que es produeixi respecte ells, en cas contrari, no responem de la seva veracitat. Igualment, en aquells supòsits en els quals es faciliti dades de tercers, l’Interessat es compromet a informar-los del contingut de la present política de privadesa.

L’Interessat es compromet a comunicar com més aviat millor a STANDING CARS SL qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal a l’efecte de que la informació continguda en els Registres d’Activitat de STANDING CARS SL estiguin a tot moment actualitzades.

Finalment indicar-li que les dades titularitat de STANDING CARS SL podran ser utilitzats per a l’establiment o manteniment de relacions comercials per qualsevol via inclosa la via electrònica per informar sobre productes i serveis oferts, podent a qualsevol moment oposar-se a aquest tractament amb finalitat comercial mitjançant la remissió d’una comunicació a standingcars@standingcars.com